Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 14. prosinec 2018 @ 07:19 CET
Modul B: EKONOMIKA

logoline

Obecné informace
Soubory ke stažení
Historie
Galerie
Souhrnné informace
Hodnocení
 
 
Modul A - Školský management
Modul B - Ekonomika a finanční management
Modul C - Řízení pedagogického procesu
Modul D - Vedení lidí
Modul E - Prezentace a spolupráce s médii
Modul F - Coaching I
Modul G - Coaching II
Modul H - Právo v praxi školského managementu
Garant modulu: Mgr. Veronika Štěpánová - stepanova@cvkhk.cz, 722 569 515

Lektor:  Ing. Anna Bajerová a Ing. Jana Janovská

Rozsah:
3 celodenní semináře v celkovém rozsahu 30 hodin (3 x 10 hodin), 4 tuzemské stáže v celkovém rozsahu 20 hodin (4 x 5 hodin)

Termíny a místa konání:
Výuka - 1. 4., 14. 4. a 2. 5. 2011 vždy od 9:00 do 18:00 hod., pracoviště Hradec Králové
Stáže – květen - červen 2011, pracoviště frekventantů

 Struktura a obsah:
1. Právní předpisy při financování škol – vymezení právní odpovědnosti, průvodce zákonem o státním rozpočtu ČR na příslušný kalendářní rok, průvodce zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, průvodce zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajská zřízení) v platném znění, zřizování, slučování, splynutí, zrušení organizací, rozdíly u příspěvkových a soukromých (církevních) organizací, průvodce rozpočtem kapitoly 333 – MŠMT, další zákony, vyhlášky a právní normy (např. zákon o DPH, zákon o dani z příjmů, zákon o zdraví lidu apod.). 2. Zdroje financování škol – finanční toky, způsob rozdělení prostředků státního rozpočtu na příslušný rok, získání a čerpání rozpočtu prostředků z veřejných zdrojů, tj. od zřizovatele, vlastní zdroje příspěvkové organizace (výnosy z hlavní činnosti – úplaty za vzdělávání a za školské služby, prostředky saturované ve fondech PO, výnosy z doplňkové a jiné činnosti, dary peněžní a nepeněžní, nadace, zdroje z projektů z národních fondů a fondů EU). 3. Kompetence zřizovatele při financování škol – kompetence dle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 8, právní postavení škol školských zařízení, § 169 – 172 ministerstva, 178 – 182 obec, kraj (školské spádové obvody aj.), kompetence dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a dle zákona č. 129/2000 SB., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, kompetence vymezené ve zřizovací listině dle zákona č. 250/2000Sb., v platném znění, soukromé školy a církevní školy, školská právnická osoba, hospodaření školské právnické osoby. 4. Rozpočet školy a jeho součásti – návrh, schválení a úpravy (rozpočtová opatření) rozpočtu školy, prostředky ze státního rozpočtu, od zřizovatele, z jiných zdrojů, vysvětlení pojmů (příjmy, výnosy, výdaje, náklady, příspěvek, dotace), využití manažerského účetnictví, investiční a neinvestiční část rozpočtu, dárky a občerstvení v rozpočtu školy, vysvětlení pojmu „rozpočtová kázeň“ (časové určení prostředků, účelové využití prostředků, zadržování prostředků apod.) a důsledky vyplývající z jejího porušení, hospodaření v období rozpočtového provizoria. 5. Fondy příspěvkové organizace – přehled vybraných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, rezervní fond, investiční fond, fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb, časté chyby z praxe při realizaci a účtování doplňkové činnosti. 6. Základy účetnictví – přehled vybraných právních předpisů pro oblast účetnictví, systém zpracování účetnictví, účetní metody, účtový rozvrh, účetní doklad, účtování o výnosech, nákladech, majetku, závazcích a pohledávkách, podpisové záznamy, majetek a inventarizace, vedení poklady, cestovní náhrady, účetní uzávěrka, časté chyby z praxe při zpracování účetnictví. 7. Plat a mzda – přehled vybraných právních předpisů pro mzdovou oblast, systém odměňování, vybraná ustanovení ZP o mzdě a platu, katalog prací ve veřejných službách a správě, kolektivní smlouva a vnitřní platový předpis, usměrňování prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost, zdroje pro výplatu mzdových prostředků, mzdové výkaznictví, časté chyby z praxe při zpracování mezd. 8. Doplňková činnost – přehled vybraných právních předpisů pro oblast doplňkové a jiné činnosti, rozsah a obsah doplňkové činnosti, vnitřní směrnice pro doplňkovou činnost, vymezení pravomocí a odpovědnosti, pracovně právní vztahy, kalkulace a tvorba cen, mzdové a finanční účetnictví, odměňování, hospodářský výsledek a jeho použití, časté chyby z praxe při realizaci a účtování doplňkové činnosti. 9. Kontrolní mechanismy – podle Ústavy ČR, úlohy Nejvyššího kontrolního úřadu, úloha živnostenského úřadu, finančního úřadu, úřadu práce, inspektorátu bezpečnosti práce, krajské hygienické stanice, české školní inspekce, kontrola územních samosprávných celků, postavení a kompetence Rady školy a školské rady, finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění s praktickými ukázkami aplikace zákona v praxi školy, vnitřní směrnice o finanční kontrole, soubor vnitřních předpisů školy (vnitřní směrnice, příkazy ředitele, pokyny ředitele apod.), prostředky kontrolní činnosti (vlastní kontrola – interní audity, hygienické audity, ekologické audity apod., externí kontrola – šetření spokojenosti), vnitřní evaluace školy, výroční zprávy, trestní řád a jeho dopady v praxi škol a školských zařízení.

Přihláška na modul B    Žádost o mzdový příspěvek    Prezenční listina


Poslední aktualizace Úterý, 15. únor 2011 @ 18:28 CET; 7,911 Klicknutí Verze pro tiskárnu


 Copyright © 2018 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
 Všechna práva a ochranné známky na těchto stránkách patří jejich vlastníkům.
Používáme Geeklog 
Stránka vytvořena za 0,21 sekund