Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 12. duben 2021 @ 15:42 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-13-2-01
     Koho vlastně zlobí zlobiví žáci? Akce č. 1-13-2-01

Obsah: Seminář zaměřený na problematiku širších souvislostí k tématu chování žáků v ubytovacím zařízení, včetně praktických ukázek modelových situací. Etiologie problematického chování žáků (bio-psycho-sociální model zasazený do časové osy), objasnění specifik v motivaci žáků v daném věku některé věci akceptovat a jiné nikoliv. Nepřekročitelnost a limity rodinného a školského prostředí ve vlivu na jednání a prožívání žáků, rodinný systém jako určující a nejdůležitější formativní prvek a jeho napojení na školské prostředí. Výchovná skupina jako živý mechanismus, zákonitosti skupinové dynamiky, možnosti sociometrického mapování, uvědomění si rizik pro možný rozvoj patologie vztahů. Role vychovatele (co může, co by měl a co musí) a dalších osob v DMI (školní metodik prevence, vedení, kolegové), příklady situací z praxe účastníků a jejich možných řešení. Jaké jsou interní nástroje a jak je využívat, příklady modelových situací a jejich hodnocení. Jaké jsou možnosti využití externích institucí a odborníků, příklady modelových situací (PPP, OSPOD, SVP, dětská psychiatrie, sociálně aktivizační služby).
Určeno:vychovatelům DMI
Lektor:Mgr. Petr Dřínovský
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-39477/2020-2-1026
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. květen 2021 30. duben 2021 9:00 - 15:30 hodin DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5přihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 113201 číslo vzdělávací akce 1-13-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích