Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 18:28 CET
Podrobný popis akce číslo 4-02-2-08
     Čtenářská pregramotnost - vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Objednávka Dolní Bousov Akce č. 4-02-2-08

Obsah: Kurz složený ze 3 tématických bloků v celkové časové dotaci 16 hodin pro učitele MŠ je zaměřený na přípravné aktivity dětí v předškolním věku, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti dětí předškolního věku. Práce s pohádkou a pohádkovými příběhy. Prezentace titulů vhodných pro práci a předčítání dětem v mateřské škole. Zaměření na rozvoj dovedností a kompetencí v oblasti předčtenářské gramotnosti a využívání efektivních vyučovacích metod.

1. Tématický blok - lektoři: Mgr. Stanislava Emmerlingová (5 hodin)

Praktický tématický blok zaměřený na přípravné aktivity dětí v předškolním věku, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti v návaznosti na výuku čtení na 1. stupni ZŠ.
Čtenářská gramotnost - vymezení termínu, význam rozvíjení čtenářské gramotnosti ve vztahu k rozvoji akademické inteligence a přípravy na školní vzdělávání a celoživotní vzdělávání jedince.
Čtenářské dovednosti jako základ rozvoje čtenářské gramotnosti jedince, cílená příprava na jejich rozvoj v předškolním věku.
Dílčí funkce jako základ pro rozvoj čtenářských dovedností a jejich trénink.
Čtenářské strategie, pochopení podstaty problematiky, vztah k rozvíjení tvořivého myšlení.
Využití prvků tvořivé dramatiky a cílené hry pro vytvoření základů rozvíjení čtenářských strategií v předškolním věku (např. jednoduchá dramatizace krátkého příběhu, básničky nebo pohádky - úloha vypravěče, rozdělení rolí, loutkové divadlo, hra s maňásky).
Názorné ukázky aktivit vedoucích k rozvoji budoucí čtenářské gramotnosti u předškoláků (např. vytváření příběhů podle obrázků - posloupnost děje, čtení příběhů pomocí obrázků).

2. Tématický blok - lektorka: Mgr. Jana Venclová (6 hodin)

Tématický blok zaměřený práci s pohádkou, na ztvárnění pohádky pomocí všech estetických disciplín. Součástí tématického bloku jsou praktické návody na vytvoření pohádkového projektu, způsoby motivace a realizace celého projektu s věkovou skupinou dětí 3-6 let.
Vysvětlení pojmů - pohádka jako projekt v MŠ, role estetických disciplín v rozvoji tvořivosti dětí.
Různé formy práce s pohádkou v souladu s požadavky RVP PV.
Ukázka projektových činností s pohádkou k rozvoji smyslového vnímání a tvořivosti dětí předškolního věku.
Propojení výtvarných, řečových, pohybových, hudebních, předčtenářských a předmatematických aktivit v projektové činnosti - Popelka.
Ukázka prezentace z realizovaného pohádkového projektu - O perníkové chaloupce a O ptačím králi.

3. Tématický blok- lektoři: Václava Tmejová (5 hodin)

Tématický blok zaměřený na prezentaci titulů vhodných pro práci s dětmi v mateřské škole a pro předčítání dětem předškolního věku.
Nabídka repertoáru současných autorů píšících pro děti (L. Dvořák: Kam chodí slunce spát, D. Fischerová: Duhové pohádky, V. Renč: Perníková chaloupka, P. Čech: O čertovi, I. procházková: Pět minut před večeří, Z. K. Slabý: Strašidelné pohádky, I. Blatný: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, O. Černá: Kouzelná baterka, J. Skácel: O pejsku Ťapovi, výru Výrovi, slavíčku Slavíkovi a kočičce, která se moc styděla).
Seznámení účastníků s ukázkami nových textů soudobých autorů.
Komentovaný výběr ukázek.
Didaktické podněty pro tvořivou práci s literárním textem prozaického i básnického charakteru v prostředí MŠ.
Určeno:Učitelé MŠ
Lektor:Mgr. Stanislava Emmerlingová, Mgr. Jana Venclová, Václava Tmejová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: cena smluvní
Poznámka: Objednávka Dolní Bousov

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
29. březen 2018 09. říjen 2017 8:00 -12:30 hodin ZŠ T.G.Masaryka a MŠ Dolní Bousov   Přihláška na všechny termíny
30. duben 2018 ----------     8:00 -12:30; 13:00 - 17:00 hodin ZŠ T.G.Masaryka a MŠ Dolní Bousov    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402208 číslo vzdělávací akce 4-02-2-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích