Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. leden 2019 @ 07:16 CET
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-10
     Společné vzdělávání - jeho možnosti, přednosti, rizika/ OBJEDNÁVKA Akce č. 5-01-2-10

Obsah: Rekapitulace známých informací a zkušeností účastníků semináře týkajících se integrace a inkluze a rozbor zdrojů těchto informací. Nejdůležitější změny ve vzdělávání vycházející ze změn právních předpisů. Školní poradenské pracoviště a jeho funkce ve škole. PLPP a IVP jako prostředek pomoci pedagogům. Novinky ve spolupráci školy s PPP a SPC. Asistent pedagoga, důležité momenty spolupráce s dítětem, pedagogem i rodiči, rizika. Financování, výkaznictví a normovaná finanční náročnost. Filosofie společného vzdělávání, anglický model P. Farrella, porovnání integrace a inkluze. Úprava v pojetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a struktura podpůrných opatření, přehled podpůrných opatření. Definování stupňů podpory a obsahu podpůrných opatření a příklady z praxe. Vzdělávání žáků podle § 16 odst. 9, škola, třída, oddělení a studijní skupina, speciální škola versus běžná škola. Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci, pěstouny, prarodiči) a společné vzdělávání, možnosti vzájemné komunikace a spolupráce, rizika. Videoukázky inkluze v praxi a jejich rozbor.
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení, učitelům MŠ, ZŠ, výchovným poradcům
Lektor:Mgr. Martina Černá
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. únor 2018 10. leden 2018 9:00-15:30 hodin Broumov, ZŠ Kladská, Kladská 164   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501210 číslo vzdělávací akce 5-01-2-10
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích