Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 22. leden 2019 @ 16:45 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-14
     Podpůrná opatření prakticky Akce č. 1-01-2-14

Obsah: Prohloubení znalostí a dovedností z oblasti práce se žáky s potřebou podpůrných opatření a jejich uplatnění v každodenní pedagogické praxi s běžnou třídou. Specifika skupin žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků s rizikem jejich rozvoje (poruchy učení, chování, PAS, nezralost žáků, žáci se smyslovou vadou, LMP). Příklady postupů při vytváření podpůrných opatření, koordinace konkrétních intervenčních opatření ve škole - v běžné výuce, v předmětu speciální pedagogické podpory i během pedagogické intervence. Praktické ukázky a doporučení k významu, tvorbě, realizaci a vyhodnocení PLPP a IVP. Využití didaktické hry ve výuce žáků s potřebou podpůrných opatření. Ukázky rozvíjejících a podpůrných činností v oblasti zrakové a sluchové percepce, pravolevé a prostorové orientace, verbálního vyjadřování, jemné motoriky a grafomotoriky. Metody práce s textem s důrazem na kvalitu porozumění - ukázky konkrétní práce s výukovými postupy, materiály a pomůckami a možnosti adaptace v podmínkách vlastní školy.
Určeno:učitelům ZŠ a asistentům pedagoga
Lektor:Mgr. Ivana Goddefroy
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. duben 2018 18. duben 2018 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101214 číslo vzdělávací akce 1-01-2-14
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích