Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 20. únor 2019 @ 17:34 CET
Podrobný popis akce číslo 1-00-2-10
     Aktuální problematika nemocenského pojištění, důchodového pojištění a vedení ELDP v roce 2018 Akce č. 1-00-2-10

Obsah: Seminář přinášející novinky a přehled změn v oblasti nemocenského a důchodového pojištění v roce 2018.
1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ - Aktuální informace týkajících se oblasti sociálního pojištění (základní výpočtové parametry a rozhodné částky stanovené pro účely nemocenského a důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení). Posuzování účasti na nemocenském pojištění (dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, zaměstnání malého rozsahu, opakující se pracovní poměry). Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti nemocenského pojištění vůči OSSZ. Jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění (podmínky nároku).
2. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ - Podmínky nároku na důchod. Jednotlivé druhy dávek důchodového pojištění (důchody starobní, předčasné starobní, vdovské, vdovecké, sirotčí a invalidní). Souběh důchodů a výdělečné činnosti. Nejčastější nedostatky zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění (vedení podkladové evidence, součinnost zaměstnavatelů při uplatňování žádosti o důchod, případně zvýšení důchodu, ohlašovací povinnost při zaměstnávání poživatelů důchodu, uschovávání záznamů). Vedení a předkládání ELDP (způsoby a zákonné lhůty pro předkládání evidenčních listů, zásady pro vyplňování evidenčních listů, odchylné postupy při vyplňování evidenčních listů u zaměstnání malého rozsahu a dohod o provedení práce, vyplňování evidenčních listů při mateřské a rodičovské dovolené, neplaceném volnu, neomluvené absenci, vazbě, výkonu trestu, vyplňování evidenčních listů při dosažení důchodového věku, krytí vyloučených dob s příjmem z výdělečné činnosti, neplatném skončení pracovněprávního vztahu, vedení evidenčních listů u pracujících poživatelů starobního důchodu). Dotazy a diskuse.
Určeno:vedoucím pracovníkům, personalistům a mzdovým účetním škol a školských zařízení
Lektor:Ivana Desenská, Bc. Monika Horvátová a Ing. Jana Najmanová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD z nástupiště D2 linkou MHD č. 24 , vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), nebo č. 9, vystoupit na téže zastávce (10. zastávka od terminálu, 9. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené a Metropolitní univerzitě, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. březen 2018 20. březen 2018 9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100210 číslo vzdělávací akce 1-00-2-10
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích