Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:19 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-13
     Školní poradenské pracoviště Akce č. 1-01-2-13

Obsah: Školní poradenské pracoviště (ŠPP) jako součást poradenských služeb školy. Zodpovědnost ředitele školy, tým ŠPP a tvorba poradenského a preventivního programu v souvislosti se specifiky školy. Role pracovníků ŠPP (výchovný poradce, školního metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog), konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče, spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky. Zpracování a aktualizace plánu činnosti ŠPP: poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům, metodická pomoc kolegům, pedagogická diagnostika, spolupráce se ŠPZ a dalšími institucemi, péče o žáky se SVP, metodické vedení při tvorbě PLPP a IVP, prevence rizikového chování, školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podpora vzdělávání nadaných žáků, participace na přípravě zápisu do 1. tříd, práce výchovné komise atd. Zásady práce s informacemi a důvěrnými daty (závěry a doporučení ŠPZ, písemná vyjádření o žáku, model zápisu z výchovné komise, ukládání dokumentace apod.).
Určeno:ředitelům a učitelům ZŠ, speciálním pedagogům, výchovným poradcům, školním psychologům, asistentům pedagoga
Lektor:Mgr. Irena Šimralová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. duben 2018 17. duben 2018 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101213 číslo vzdělávací akce 1-01-2-13
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích