Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 17. květen 2021 @ 00:29 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-05-1-01
     Práce s pomůckou Rubikon Akce č. 1-05-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Cyklus 2 seminářů zaměřený na seznámení se základy použití Rubikonu jako pomůcky pro motivaci žáků a jejich výchovu k etickému jednání, se kterou lze pracovat v hodinách Etické výchovy, v rámci samostatného předmětu Rubikon nebo v rámci třídních hodin. Skloubit lze i zapojení více vyučujících v administrativě a vstupech do prostředí Rubikonu při řešení různých situací, které vzniknou ve virtuální realitě či v reálném prostředí, a tím posilovat mezipředmětové vztahy. Práce s pomůckou pomáhá především třídním učitelům, školním metodikům prevence, výchovným poradcům k lepšímu poznání žáků a znalosti mohou využít při běžné práci s žáky a při řešení situací, se kterými přicházejí do styku ve školním prostředí.
Přehled témat: 1. Úvod do Rubikonu - ovládání, možnosti. 2. Seznámení s žákovským prostředím - AVATAR (vizuální reprezentace žáka ve virtuální realitě), prostředí, vyzkoušení jejich využití, aktivní práce na počítači a samostatné vyzkoušení základní činnosti v žákovském prostředí virtuální reality. 3. Seznámení s možnostmi administrace systému: a) Hodnocení žáka - zadávání známek, poznámek a pochval. b) Řízení systému Rubikon - kde získat informace o činnostech žáků a stavu jejich Avatarů, jak zasílat zprávy žákům v rámci prostředí, kde najít a jak spustit etické scénáře. c) Nastavení a ovlivnění prostředí. 4. Metodika použití Rubikonu - seznámení s možnými způsoby řešení běžných situací vyskytujících se ve škole i v prostředí virtuální reality pomocí systému Rubikon, s variantami zadávání hodnocení žáků; rozlišování mezi žákovskými aktivitami hodnocenými odměnou a pochvalou; doporučení, jak zařadit Rubikon do školního prostředí, v jakém ročníku začít, jak zařadit do rozvrhu, do ŠVP... 5. Ukázka etického scénáře Název obce - vyzkoušení metod v roli žáků a následná analýza modelové hodiny. 6. Procvičování ovládání administrace a prostředí. 7. Zkušenosti z praxe - seznámení se zkušenostmi škol, ve kterých probíhalo ověřování pomůcky Rubikon. Zařazení Rubikonu do výuky, podpora vedení školy, rozdělení úkolů v pedagogickém sboru, komunikace s žáky, četnost práce s žáky na PC, odměňování, práce s žáky, které Rubikon nebaví nebo jej bojkotují, motivace kolegů pro použití Rubikonu, čeho se vyvarovat, co se v praxi neosvědčilo. 8. Praktické procvičování řešení situací z Rubikonu pomocí administrace a metodických pokynů.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, gymnázií, třídním učitelům, metodikům prevence a výchovným poradcům
Lektor:Mgr. Ladislav Groh a David Jung, BBS
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: 11977/2011-25-299
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24 z nástupiště D2, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1000 Kč
Poznámka: Účastníci obdrží tištěné materiály k jednotlivým modulům a přístup k metodickým materiálům na webu systému Rubikon.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. září 2013 09. září 2013 9:00 - 17:00 hodin areál ZŠ Hradec Králové, Štefánikova 566   Akce byla zrušena
19. září 2013 09. září 2013 9:00 - 15:00 hodin areál ZŠ Hradec Králové, Štefánikova 566   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 105101 číslo vzdělávací akce 1-05-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích