Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 23. říjen 2018 @ 12:37 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-07-1-02
     Těžba nerostných surovin - proces transformace po roce 1989 Akce č. 1-07-1-02

Obsah: Historické aspekty těžby nerostných surovin na území ČR a současná legislativa (dobývací prostory, chráněná ložisková území, strategické dokumenty). Potenciál ložisek, současná úroveň těžby a proces transformace po roce 1989 u strategických energetických surovin (černé a hnědé uhlí, ropa, zemní plyn), vybraných rud (uran) a vybraných stavebních surovin (stavební kámen, štěrkopísky, vápence, kaolin). Příklady střetů zájmů při využívání krajiny na území ČR (těžby ve zvláště chráněných územích a ochranných pásmech přírodních zdrojů) a možnosti využití opuštěných důlních děl. Základní zdroje informací a dat o surovinové základně a možnostech začlenění do výuky.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-15283/2015-1-569
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. leden 2018 20. prosinec 2017 9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 107102 číslo vzdělávací akce 1-07-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích